Organisatie

Missie en visie

Onze missie is om mensen te helpen die vastlopen in het Sociale Domein. Cliënten participatie dreigt te verdwijnen en zo komen meer mensen nog meer tegen de muur te staan. Stichting Durfhuis wil daar een halt toeroepen. Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden maar er op toezien dat personen die te maken krijgen met het Sociaal Domein de wet goed wordt toegepast. Hoe kunnen we door vallen en opstaan een omgeving scheppen waar de negatieve insteek van de overheid jegens burgers wordt omgedraaid in een dynamische werkomgeving voor inkomenszoekenden. Stichting Durfhuis.. Onmogelijk bestaat niet.

Strategie

Onze expertise zit o.a. in het Sociaal Domein en direct daaraan gerelateerde wet en regelgeving. Het adviseren en juridisch bijstaan van cliënten in casuïstiek omtrent de verschillende uitkeringen, van mediation tot een procesgang. Het ondersteunen van ondernemers en het ondersteunen van ondernemers in het kader van de BBZ-regeling en Parttime ondernemersregelingen.Advisering van Cliëntenraden artikel 47 Participatiewet, raadsleden, politieke partijen en tweede Kamerleden omtrent het Sociaal Domein en hieraan gerelateerd. Het inspreken in (gemeente, cliënten, advies) raden en het adviseren op beleidsmatige terreinen van wet- en regelgeving en uitvoering. Door ons grote netwerk en het toegang hebben tot de doelgroep. Met name door het aantal cases waarin wij bemiddeld hebben zijn wij in staat om onderzoeksbureaus te faciliteren met onze kennis, welke door middel van casestudies inzetbaar zijn voor onderzoekstrajecten.

Activiteiten van de organisatie

Na jarenlang te hebben aangezien hoe mensen met een te laag besteedbaar inkomen op sociale media aandacht vroegen voor hun situatie en de uitzichtloosheid bespraken van de huidige verzorgingsstaat besloten we met een kleine ploeg gemotiveerde mensen een begin te maken  met de transitie van afhankelijkheid van de overheid naar een leven in vrijheid, binnen de grenzen van huidige en toekomstige wet en regelgeving. Belangrijk hierbij is dat we vanuit Durfhuis al volop aandacht besteden aan de  inrichting van toekomstbestendige alternatieven

Onze ervaring heeft geleerd dat er een wereld te winnen is als  je gaat snoeien in het oerwoud aan belemmeringen die vooruitgang in de weg staan. Wegnemen van vreemde beperkingen is een, mensen motiveren te gaan meedoen  in het transformatieproces is mogelijk een nog grotere uitdaging, zeker als je het proces begint zonder budget. Leidend in onze gedachte is de aanname dat de huidige participatiewet een station is van waaruit geen trein vertrekt.

Dat gezegd hebbend gaat onze aandacht ook uit naar de samenhang van aspecten die van invloed zijn op het welbevinden van de Nederlander. Vandaar dat Durfhuis sinds kort bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de zorg en dus het hele sociale domein.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van personen binnen de kaders van het – sociaal domein (onder andere Participatiewet), en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst.

Huidige situatie

Wat we nu bereikt hebben is gedaan o.b.v. organizonderen, een werkwijze waar we een groot voorstander van zijn als het gaat om veranderingen tot stand te brengen in een wereld die nooit af is. Met de onlangs opgerichte stichting ontstaat de brug tussen informele, formele oude wereld  en toekomstgerichte nieuwe sociaal economische werkelijkheid.

Voorbeeld activiteiten

Toekomst

Onder het label Durfhuis een start faciliteren van het noodzakelijk veranderproces dat nodig is om mensen te laten meedoen in de nieuwe toekomst van werk en inkomen. Essentieel hierbij is wegen te vinden hoe om te gaan met de realiteit dat de oude 9-5 arbeidsmarkt er de komende jaren heel anders gaat uitzien en er nieuwe beroepen gaan ontstaan die andere eisen stellen aan mensen en invulling van vraag en aanbod, terwijl de basis noodzakelijke bestedingsruimte van de mens  in veel gevallen onder druk zal blijven staan.

Voorbeelden van ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op het behalen van de doelstelling en hoe uw organisatie daarmee om zal gaan.

Welkom terug