Organisatie

Organisatie


W. Witte
W. Witte
Projectleider Schuldhulpverlening
W. Witte
Projectleider Schuldhulpverlening
ICT Web developer Voorzitter Durf47 Cliëntenraad Goeree-Overflakkee
D. Colenbrander
D. Colenbrander
Juridisch adviseur
D. Colenbrander
Juridisch adviseur
Juridisch adviseur, Frankhuis en Twistvliet
P. Kamp
P. Kamp
Secretaris
P. Kamp
Secretaris
Secretaris stichting Durfhuis, Financieel en juridisch adviseur Frankhuis en Twistvliet Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis & Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij stichting Durfhuis en projectleider bij de Kredietunie Nederland en Kredietunie Zwolle. Peter heeft een adviserende
F. van der Krul
F. van der Krul
Penningmeester
F. van der Krul
Penningmeester
Penningmeester stichting Durfhuis, Voorzitter Cliëntenraad Durf47 Doesburg
B.G.M. Koot
B.G.M. Koot
Voorzitter
B.G.M. Koot
Voorzitter
Voorzitter stichting Durfhuis, Voorzitter Cliëntenraad Durf47 's Hertogenbosch Sociaal bewogen inspirator, professional probleem oplosser en medeoprichter van het durfhuis

Bestuur (onbezoldigd):

Voorzitter: Ben Koot
Secretaris: Peter Kamp
Penningmeester: Frans van der Krul
Adjunct: Doree ColenbranderBeleidsplan


Missie en visie

Onze missie is om mensen te helpen die vastlopen in het Sociale Domein. Cliënten participatie dreigt te verdwijnen en zo komen meer mensen nog meer tegen de muur te staan. Stichting Durfhuis wil daar een halt toeroepen. Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden maar er op toezien dat personen die te maken krijgen met het Sociaal Domein de wet goed wordt toegepast.

Hoe kunnen we door vallen en opstaan een omgeving scheppen waar de negatieve insteek van de overheid jegens burgers wordt omgedraaid in een dynamische werkomgeving voor inkomenszoekenden.

Stichting Durfhuis.. Onmogelijk bestaat niet.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van personen binnen de kaders van het – sociaal domein (onder andere Participatiewet), en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst.

Strategie

Onze expertise zit o.a.  in het Sociaal Domein en direct daaraan gerelateerde wet en regelgeving.

Het adviseren en juridisch bijstaan van cliënten in casuïstiek omtrent de verschillende uitkeringen, van mediation tot een procesgang.

Het ondersteunen van ondernemers en het ondersteunen van ondernemers in het kader van de BBZ-regeling en Parttime ondernemersregelingen.

Advisering van Cliëntenraden artikel 47 Participatiewet, raadsleden, politieke partijen en tweede Kamerleden omtrent het Sociaal Domein en hieraan gerelateerd.

Het inspreken in (gemeente, cliënten, advies) raden en het adviseren op beleidsmatige terreinen van wet- en regelgeving en uitvoering.

Door ons grote netwerk en het toegang hebben tot de doelgroep. Met name door het aantal cases waarin wij bemiddeld hebben zijn wij in staat om onderzoeksbureaus te faciliteren met onze kennis, welke door middel van casestudies inzetbaar zijn voor onderzoekstrajecten.

Huidige situatie

 • Inrichting van communicatie platform en transactie modellen.
 • Herbenoemen van verouderde begrippen met als doel  overbodige discussie over  beslissingen uit vervlogen tijden zoveel mogelijk te voorkomen en focus op de toekomst.
 • Juridisch en financieel economisch advies
 • Formalisatie structuur Durfhuis.

Wat we nu bereikt hebben is gedaan o.b.v. organizonderen, een werkwijze waar we een groot voorstander van zijn als het gaat om veranderingen tot stand te brengen in een wereld die nooit af is. Met de onlangs opgerichte stichting ontstaat de brug tussen informele, formele oude wereld  en toekomstgerichte nieuwe sociaal economische werkelijkheid.

Activiteiten van de organisatie

Na jarenlang te hebben aangezien hoe mensen met een te laag besteedbaar inkomen op sociale media aandacht vroegen voor hun situatie en de uitzichtloosheid bespraken van de huidige verzorgingsstaat besloten we met een kleine ploeg gemotiveerde mensen een begin te maken  met de transitie van afhankelijkheid van de overheid naar een leven in vrijheid, binnen de grenzen van huidige en toekomstige wet en regelgeving. Belangrijk hierbij is dat we vanuit Durfhuis al volop aandacht besteden aan de  inrichting van toekomstbestendige alternatieven

Onze ervaring heeft geleerd dat er een wereld te winnen is als  je gaat snoeien in het oerwoud aan belemmeringen die vooruitgang in de weg staan. Wegnemen van vreemde beperkingen is een, mensen motiveren te gaan meedoen  in het transformatieproces is mogelijk een nog grotere uitdaging, zeker als je het proces begint zonder budget. Leidend in onze gedachte is de aanname dat de huidige participatiewet een station is van waaruit geen trein vertrekt.

Dat gezegd hebbend gaat onze aandacht ook uit naar de samenhang van aspecten die van invloed zijn op het welbevinden van de Nederlander. Vandaar dat Durfhuis sinds kort bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de zorg en dus het hele sociale domein.

Voorbeeld activiteiten

 • In kaart brengen van problematiek
 • Ontwikkelen van alternatieven
 • Scheppen van draagvlak in politiek en samenleving
 • Media aandacht
 • Bouwen van de juiste connecties in de wereld van bestuur en uitvoering van wet & regelgeving
 • Ontwikkelen nieuwe inkomstenmodellen als alternatief voor het achterhaalde uitkeringsstelsel
 • Motiveren mensen aan de slag te gaan en uit hun slachtofferrol te komen
 • Fondsenwerving t.b.v. ledenservice

Toekomst

Onder het label Durfhuis een start faciliteren van het noodzakelijk veranderproces dat nodig is om mensen te laten meedoen in de nieuwe toekomst van werk en inkomen. Essentieel hierbij is wegen te vinden hoe om te gaan met de realiteit dat de oude 9-5 arbeidsmarkt er de komende jaren heel anders gaat uitzien en er nieuwe beroepen gaan ontstaan die andere eisen stellen aan mensen en invulling van vraag en aanbod, terwijl de basis noodzakelijke bestedingsruimte van de mens  in veel gevallen onder druk zal blijven staan.

Voorbeelden van ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op het behalen van de doelstelling en hoe uw organisatie daarmee om zal gaan.


Begroting 2019


Inkomsten Bank/kas 2019 Durfhuis.
Inkomsten Bank/kas 2019 Durfhuis
Schenkingen/donaties/giften  €    10.000,00 Giften particulieren
Sponsoren  €      1.500,00 Naams vermelding
Subsidies  €    30.000,00 Oranjefonds en GAK
Totaal  €    41.500,00
Uitgaven Bank/Kas Durfhuis
Bankkosten  €         250,00
Kosten website  €         500,00
Administratiekosten  €         250,00
Kantoor kosten  €         500,00
Reis en verblijfkosten  €      5.000,00
Project/activiteiten kosten  €    35.000,00
Totaal  €    41.500,00