Durfwet, een Pwet-alternatief. Status Permanent Bèta

 

Inleiding
De samenleving is nooit af. Het is daarom vanzelfsprekend dat een plan om systemen in de samenleving te verbeteren, de manier waarop dingen georganiseerd dan wel georganizonderd kunnen worden, nooit af is

Wat heb je nodig? 

Werkloosheid wordt gezien als een sociaal probleem, dat is het niet. Het is een economisch probleem, namelijk het probleem van de lege portemonnee. Daaruit kunnen sociale problemen ontstaan maar dat betekent niet dat het vanuit sociaal oogpunt opgelost zou moeten worden. In tegendeel zelfs. De sociale oplossingen zijn verre van sociaal omdat het probleem van de lege portemonnee niet bij de wortel wordt aangepakt. Daarnaast is de arbeidsmarkt scheefgegroeid, er zijn personeelstekorten in de technische beroepen, de menselijke ICT en de zorg. Dat is een vreemd probleem maar eigenlijk eenvoudig op te lossen door één vraag te stellen aan zowel de werkzoekende als aan de werkgever: Wat Heb Je Nodig? Het antwoord op deze vraag laat zien wat er moet gebeuren in het belastingstelsel en het onderwijssysteem. Het eerste moet eenvoudiger en het tweede zal flexibeler moeten, wellicht modulair onderwijs waarbij je, eventueel in overleg met de werkgever, zelf beslist welke lessen van belang zijn. Daarbij zou het plezierig zijn als er mensen uit het bedrijfsleven les gaan geven zodat het onderwijs beter aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. 


Voorwaardelijk garantie inkomen
In de huidige regelgeving mag men in de participatiewet iets verdienen met werken, maar alleen : “inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 199,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling;” ( PW art 31 lid 2 sub n )
Dat motiveert dus niet om werk aan te nemen met lagere inkomsten dan de bijstandsuitkering dus tijd voor een andere benadering: de Pwetuitkering als voorwaardelijk garantie inkomen.

De rekenkundige formule: Je bijstand wordt gekort met : I x B / M tot maximaal B. Waarbij : I = Inkomen B = Bijstandsnorm M = Minimuminkomen. In de tabellen onder de tekst zie je wat dat oplevert. De eerste tabel geldt voor een alleenstaande, de tweede tabel voor een samenwonend stel/echtpaar. 
Opvallend is misschien dat je in dit model ook bijstand kunt krijgen boven de huidige bijstandsgrens. Dat is de motivatie om wel een parttime baan aan te nemen.
Daarnaast is er nog iets dat van groot belang is:
Hef het onderscheid tussen inkomsten uit loondienst en inkomsten uit een eigen onderneming op!

Het zou voor welke uitkeringsinstantie dan ook en de belastingdienst niet uit moeten maken waar en hoe een inwoner zijn geld verdient. De voordelen zijn dat het systeem veel eenvoudiger wordt, schijnconstructies niet meer aan de orde zijn en dat de inkomenszoekende ook op projectbasis talenten kunnen aanbieden bij werkgevers maar ook aan de (lokale) overheden. Daarmee wordt beantwoord aan de vraag om flexibiliteit en maakt het niet uit hoe lang een overeenkomst tussen werkgever en werkgever duurt. Dat mag men zelf afspreken. Tevens kan de Bbz-regeling opgeheven worden.

Burgerservicenummer met bijzondere status
Om het bovenstaande in te richten, hoeft er eigenlijk maar één ding gedaan te worden: geef de burgerservicenummers van de inkomenszoekende een bijzondere status. Koppel deze aan software die eenvoudig in het gebruik is zodat die elke maand zijn inkomsten kan invoeren. Het programma geeft dan precies aan wat er netto overblijft en of er nog aangevuld moet worden uit het voorwaardelijk garantie inkomen. Ook de af te dragen belastingen kunnen direct berekend worden en dit bedrag kan op een derdenrekening geparkeerd worden. BTW kan elke 3 maanden verrekend worden.
Aan het eind van het jaar doet men aangifte bij de belastingen en wordt het definitieve bedrag bekend. Dat wordt overgemaakt via de derdenrekening aan de belastingdienst. Blijft er een bedrag over kan men ervoor kiezen dat op de eigen lopende rekening te laten storten of te laten staan voor het geval er een tegenvaller plaatsvindt op belastingtechnisch gebied. Al zal dat bijna niet voorkomen.

Nu hoor ik de gemiddelde ambtenaar al mopperen dat dit geld gaat kosten. Dat is nog maar de vraag. Afschaffen van onmogelijke regelingen en een vereenvoudiging van het systeem levert een behoorlijke besparing op. Daarnaast heb je een deel van het controlerend ambtenarenapparaat niet meer nodig. Hogere inkomsten betekent minder uitbetaling van toeslagen en vooral minder kans op problematische schulden. Zijn er schulden, kunnen deze door de hogere inkomsten sneller afgelost worden. Met de bijzondere status gekoppeld aan het burgerservicenummer kan het bovenstaande binnen de huidige wetskaders uitgevoerd worden.

De financiële voordelen
Het durfplan gaat uit van win-win-win. Dus een financiële vooruitgang voor de inkomenszoekende maar aan de andere kant ook een besparing voor de landelijke overheid en de lokale overheden. Immers, een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen en werken lonend maakt, is per definitie goedkoper dan een systeem dat dit niet doet. Wantrouwen vraagt om een controlerende macht en dat kost meer dan het "oplevert". De zogenaamde baten komen uit niet uitbetaalde uitkeringen maar de salarissen van de controlerende macht liggen gegarandeerd hoger dan de uitkeringen. Hieronder in de tabel zie je dat er altijd zo'n 66% van de inkomsten die de inkomenszoekende zelf per maand verdient, wordt verrekend. De vooruitgang voor de inkomenszoekende is dus 34% en dat is de motivatie wel elk werk aan te pakken. 

Tevens past het in de huidige flexwerktrend. Vaste banen zijn een zeldzaamheid aan het worden maar toch hebben mensen een bepaalde zekerheid nodig om te goed kunnen functioneren. Als de arbeidsmarkt dit, mede door overheidsbeleid, niet meer kan bieden, zal de overheid hier iets moeten doen.
Daarnaast biedt het durfplan de inkomenszoekende de mogelijkheid zijn/haar eigen baan te creëren. En daar liggen kansen! Zeker ook in de ontwikkeling naar nieuwe werkgelegenheid.
Het huidige systeem functioneert niet meer in de huidige tijd en daarom dus het durfplan. Relatief eenvoudig in te voeren omdat er voornamelijk belemmeringen weggenomen hoeven te worden. Aangezien de status permanent bèta is, kunnen aspecten die in de praktijk niet plezierig zouden werken eenvoudig vervangen worden door iets nieuws. Tevens kan het plan snel aangepast worden als de snel veranderende maatschappij daar om vraagt. 

Je moet het alleen maar durven...

eddytabelallenstaandjpg


Met speciale dank aan Eddy Hof die deze briljante formule bedacht heeft.

https://draaistroom.wordpress.com/2016/07/07/anders-verdienen-in-de-bijstand/